คลื่น FM 96.0 MHz
วัดหนองแวงพระอารามหลวง
ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัด ขอนแก่น
    องค์อุปถัมภ์สถานี
    โครงสร้างบริหารสถานี
    ข้อมูลผู้บริหาร
    ข้อมูลผู้ดำเนินรายการ
    ผังรายการทางสถานี
Online คลื่น FM 96
 วัดหนองแวงพระอารามหลวง
ขอนแก่น
ผู้อำนวยการสถานี


พระครูสุขุมสังฆการ
 หน่วยงานพระพุทธศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ
วันโกน-วันพระ
 
มุมญาติธรรม
มุมพระ-เณร
ห้องผู้บริหาร
 
 แนะนำเว็บไซต์ วิทยุ Online

 

พระเทพวงศาจารย์
เจ้าอาวาสวัดหนองแวง

สมุดเยี่ยม FM 96
เบอร์โทรศัพท์
์    คณะกรรมการ
      
 ผู้ดำเนินรายการรายการ
รายงาน
รายงาน
รายงาน
นายสถานี
พระมหาอดุลย์ กิตติญาณเมธี
 FM 96 ชุมชนวัดหนองแวง ขก
:::: แหล่งข้อมูลทางการศึกษา
กฎหมายการศึกษา
คุณครูดอทคอม
วัดผลดอทคอม
ไทยมิสดอทคอม
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งฯ
ชมรมครูคณิตศาสตร์
  สสวท.
อาจารย์พีระ แย้มประดิษฐ์
ศูนย์พัฒนาหลักสูตร สพฐ.
ราชกิจจานุเบกษา
มติคณะรัฐมนตรี
ผลการสอบ NT
ผลการประเมินอาจารย์ 3
งานวิจัย
  สนทนาประสาครู
กระทรวงต่างๆ
  คุรุสภา
สมส.
สกคศ.
  สกสค.
ก.ค.ศ.
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง2
กรมสรรพากร
   
ปรัชญา :: คลื่น FM 96.0 


หนังสือพิธีเปิดสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา(สพว. 3)
93.25 วัดป่าวิปัสสนาทรงธรรม บ้านหนองเซียงซุย
ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านผาง จังหวัดขอนแก่น
โ ค ร ง ก า ร
สร้างสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา สพว.4


ข อ เ ชิ ญ ท่ า น ส า ธุ ช น
ร่วมบริจาคสมทบกองทุนเผยแผ่ธรรมะ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา พระมหาธาตุเจดีย์ 9 ชั้น
ชุมชนวัดหนองแวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผู้ดูแลระบบ
สอพินยา 08-9622-5446
2 10 11
e-mail: usarainar2010@yahoo.com